Poem dedicate to Meles Zenawi “ebakwon ymutu” Henok Yeshitla